R?kawiczki jednorazowe

Ka?dy pracownik personelu medycznego zobowi?zany jest do u?ywania odpowiednio dobranych r?kawic ochronnych, by nie doprowadzi? do niebezpiecznych dla zdrowia zaka?e?. W pracy w szpitalu czy o?rodku zdrowia trzeba pami?ta?, ?e nara?amy nie tylko pacjenta, ale przede wszystkim siebie. Dlatego tak wa?ne jest, aby przy ka?dym zabiegu mie? na d?oniach wytrzyma?e r?kawiczki jednorazowe.?

Jednorazowe r?kawiczki ochronne s? niezb?dne r?wnie? w przypadku os?b pracuj?cych w laboratoriach, kt?re maj? kontakt z materia?em biologicznym. Na co dzie? w swojej pracy korzystaj? z nich r?wnie? przedstawiciele innych zawod?w, w tym m.in. fryzjerzy i kosmetyczki. W ofercie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali znajdziesz szeroki wyb?r doskona?ej jako?ci r?kawiczek w r??nych rozmiarach. Dost?pne s? r?kawiczki jednorazowe nitrylowe, r?kawiczki lateksowe i r?kawiczki winylowe, po kt?re si?ga? mo?na przy diagnostyce, zabiegach i w chirurgii.

Rodzaje r?kawiczek ? jakie s??

W asortymencie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali widnieje bogaty wyb?r r?kawiczek wykonanych z r??nych tworzyw. Wybieraj?c odpowiednie jednorazowe r?kawiczki ochronne, nale?y wzi?? pod uwag?, w jakich sytuacjach b?d? one u?ywane i do czego maj? s?u?y?. Dobrze jest tak?e zapozna? si? z wykazem norm, kt?re spe?niaj? r?kawiczki. Dobrej jako?ci r?kawiczki jednorazowe powinny by? opatrzone symbolem CE, co oznacza, ?e s? zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej oraz norm? EN 455, po?wiadczaj?c? spe?nienie przez r?kawice akceptowalnego poziomu jako?ci.

R?kawiczki lateksowe

To jeden z najpopularniejszych rodzaj?w r?kawiczek, najcz??ciej wybierany przez przedstawicieli ?rodowiska medycznego, a tak?e innych zawod?w. R?kawiczki lateksowe produkowane s? z naturalnego kauczuku, dzi?ki czemu cechuj? si? wysok? elastyczno?ci?. Gwarantuj? wysoki poziom ochrony przez gro?nymi dla zdrowia drobnoustrojami takimi jak wirusy, bakterie i grzyby. Zdarza si?, ?e r?kawiczki lateksowe podra?niaj? sk?r?, dlatego przy pierwszym zetkni?ciu si? z lateksem nale?y obserwowa? swoj? sk?r? i zaprzesta? dalszego u?ywania r?kawic, gdy pojawi si? na niej uczulenie.?

R?kawice z lateksu dopasowuj? si??do kszta?tu d?oni, idealnie do niej przylegaj?c, przez co s? praktycznie niewyczuwalne podczas u?ytkowania. S? elastyczne oraz rozci?gliwe. Cechuj? si? wysok? odporno?ci? na szkodliwe dzia?anie czynnik?w chemicznych i mechanicznych.

Jednorazowe r?kawiczki lateksowe dost?pne s? w dw?ch wersjach: pudrowej (do ich produkcji zwykle wykorzystywana jest skrobia kukurydziana) oraz niepudrowej (chlorowane). Niekt?rzy producenci oferuj? r?kawiczki wy?o?one od wewn?trz syntetycznym elastomerem (polimerem), co usprawnia ich zak?adanie, nawet na wilgotne r?ce.

R?kawiczki winylowe

Najcz??ciej wykorzystywane przez fryzjer?w i kosmetyczki. Dobrze sprawdzaj? si? w codziennych pracach wykonywanych w gospodarstwie domowym. R?kawiczki winylowe wykonane s? z PCV, dlatego s? mniej elastyczne ni? r?kawiczki lateksowe i nie chroni? tak dobrze przed szkodliwymi mikroorganizmami. Mimo to doskonale zabezpieczaj? d?onie przed substancjami chemicznymi i t?ustymi, jak r?wnie? kurzem i py?em. Dodatkowo r?kawiczki winylowe nie uczulaj?, dlatego mog? by? noszone przez osoby uczulone na lateks.

Jednorazowe r?kawiczki winylowe to dobry wyb?r dla os?b, kt?re nie lubi? r?kawiczek ciasno przylegaj?cych do d?oni. S? ma?o elastyczne, wi?c podczas ich noszenia nie wyst?puje uczucie ?oblepienia?. Dzi?ki temu komfort u?ytkowania jest wi?kszy, a ryzyko odparzenia sk?ry niewielkie. Nale?y tylko pami?ta? o dobraniu odpowiedniego rozmiaru, gdy? zbyt ma?e r?kawiczki si??nie rozci?gn?, a zbyt du?e b?d? zsuwa?.

R?kawiczki nitrylowe

R?kawiczki jednorazowe nitrylowe s? alternatyw? dla r?kawiczek lateksowych i winylowych, kt?ra sprawdza si? zar?wno w s?u?bie zdrowia, jak i w bran?y przemys?owej. Stosuje si? je podczas zabieg?w chirurgicznych i diagnostycznych oraz r??nego typu bada? przeprowadzanych w szpitalu czy przychodniach. Sprawdzaj? si? r?wnie? wsz?dzie tam, gdzie ka?dy zabieg musi by? wykonany w sterylnych warunkach: w gabinetach dentystycznych, medycyny estetycznej, kosmetycznych i podologicznych.?

R?kawiczki nitrylowe wykonane s? z syntetycznego kauczuku, a nie tak jak r?kawiczki lateksowe z kauczuku naturalnego. W praktyce r?kawiczki jednorazowe nitrylowe du?o lepiej zabezpieczaj? sk?r? przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi ni? r?kawice z lateksu. Warto te? wspomnie?, ?e materia? jest stosunkowo cienki, dlatego zapewnia niebywa?y komfort pracy, a jednocze?nie jest wytrzyma?y i wysoce odporny na uszkodzenia.

R?kawiczki jednorazowe ? kiedy si??sprawdzaj??

Starannie dopasowane wytrzyma?e r?kawiczki jednorazowe stanowi? metod? zabezpieczenia przed czynnikami chorobotw?rczymi o r??norakim pod?o?u. Stanowi? barier? ochronn? w trakcie kontaktu z materia?em biologicznym takim jak krew czy p?yny ustrojowe. Dodatkowo r?kawiczki jednorazowe zabezpieczaj? sk?r? przed szkodliwym dzia?aniem preparat?w chemicznym i zapobiegaj? mechanicznym uszkodzeniom d?oni.

Wybieramy jednorazowe r?kawiczki ochronne ? jak dobra? rozmiar?

Aby r?kawiczki jednorazowe dobrze si? sprawdza?y podczas prac o r??nym charakterze i nie uleg?y uszkodzeniu ju? podczas zak?adania, nale?y prawid?owo dobra? ich rozmiar do swoich potrzeb. W tym celu nale?y zmierzy? obw?d d?oni. Jak to zrobi?? Trzeba roz?o?y? d?o? p?asko i zmierzy? obw?d d?oni w najszerszym miejscu, nie uwzgl?dniaj?c kciuka. Nast?pnie powinno si? zweryfikowa? informacje podane przez producenta. Na opakowaniu widniej? okre?lone warto?ci, z kt?rymi trzeba por?wna? zmierzony obw?d.

W?a?ciwie dobrane wytrzyma?e r?kawiczki jednorazowe bezpo?rednio przek?adaj? si? na komfort pracy, jednocze?nie pozwalaj? unikn?? problem?w z ich zak?adaniem. Nie spos?b wszak wyobrazi? sobie ?adnego precyzyjnego zabiegu, podczas kt?rego musieliby?my przejmowa? si? czym? tak prozaicznym, jak zsuwaj?ca si? r?kawiczka. Dost?pna w naszej aptece internetowej Apteczka M?dralinumeracja r?kawiczek jednorazowych to:

  • ??????????? 6 (XS),
  • ??????????? 7 (S),
  • ??????????? 8 (M),
  • ??????????? 9 (L),
  • ??????????? 10 (XL).

Wi?kszo?? producent?w posiada zbli?on? numeracj?, wi?c po jednym zmierzeniu odbodu i rozeznaniu si? w odpowiadaj?cym im rozmiarze mo?emy kupowa? kolejne opakowania z pewno?ci?, ?e r?kawiczki b?d? pasowa?.

Jednorazowe r?kawiczki ochronne ? nasza oferta

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? r?kawiczek jednorazowych, kt?re s? dost?pne w naszej aptece internetowej Apteczka M?drali. Znajdziesz tutaj wytrzyma?e r?kawiczki jednorazowe nieja?owe, jak i ja?owe, bezpudrowe oraz pudrowe, chirurgiczne i diagnostyczne. Mamy do zaoferowania r?kawiczki winylowe, lateksowe i r?kawiczki jednorazowe nitrylowe. Wszystkie jednorazowe r?kawiczki ochronne wyst?puj? w r??nych rozmiarach, dlatego bez problemu dopasujesz ich wielko?? do indywidualnych potrzeb. Zaopatrz si? w wytrzyma?e r?kawiczki jednorazowe, kt?re zabezpiecz? Twoje d?onie przed mikroorganizmami i substancjami o szkodliwym dzia?aniu.

?

Bibliografia:

  1. ???? Wytyczne WHO dotycz?ce higieny r?k w opiece zdrowotnej ? podsumowanie, Pierwsza S?wiatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczen?stwa Pacjenta ?Higiena ra?k to bezpieczna opieka?, World Health Organization, 2009

Przepraszamy, ale tym razem nie udało się nam odnaleźć wyszukiwanego produktu.

Jesteś na dobrej drodze, kliknij: www.apteczka-madrali.pl - tu jest większy wybór!

Mamy nadzieję, że znajdziesz coś ciekawego.

Jeżeli nadal Twoje poszukiwania były nieskuteczne, napisz do nas: kontakt@apteczka-madrali.pl - zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc.

Bestsellery
Not found
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz