?rodki ochrony indywidualnej

Pracownik ka?dej bran?y musi zna? i przestrzega? przepisy bezpiecze?stwa i higieny pracy (BHP). Znajomo?? zasad BHP jednak nie wystarczy, aby ustrzec si? przed wszelkiego rodzaju zagro?eniami. Stosown? ochron? w kontakcie z nimi zapewni? ?rodki ochrony indywidualnej, w tym m.in. r?kawiczki jednorazowe, maseczki ochronne i preparaty do dezynfekcji r?k i powierzchni. Ka?dy pracownik ma obowi?zek stosowa? takie ?rodki ochrony indywidualnej, jakie zosta?y okre?lone przez pracodawc? poprzez ocen? ryzyka zawodowego, w trosce o bezpiecze?stwo w?asne oraz swoich wsp??pracownik?w.

W ofercie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali znajdziesz szeroki wyb?r ?rodk?w takich jak r?kawiczki jednorazowe ? lateksowe, winylowe lub nitrylowe. Mamy r?kawiczki ja?owe i nieja?owe, pudrowe i bezpudrowe, przeznaczone do u?ytku w ochronie zdrowia i wsz?dzie tam, gdzie jest kontakt ze ?rodkami chemicznymi, py?em czy kurzem. W naszym asortymencie znajduj? si? tak?e jednorazowe i wielorazowe maseczki ochronne ? maseczki chirurgiczne, maski medyczne FFP3 czy N95. Podczas zakup?w do wirtualnego koszyka wrzuci? mo?esz tak?e ?rodki do dezynfekcji d?oni i powierzchni. Proponujemy bezalkoholowe preparaty biob?jcze i produkty dezynfekuj?ce na bazie alkoholu. W Apteczce M?drali kupisz wszystkie najpotrzebniejsze ?rodki ochrony indywidualnej!

Czym s? ?rodki ochrony indywidualnej?

Poj?cie indywidualne wyposa?enie ochronne zgodnie z przepisami dyrektywy 89/656/EWG okre?la ka?dy sprz?t przeznaczony do u?ywania lub noszenia przez pracownika w?celu jego ochrony przed zagro?eniami. Chodzi tutaj o czynniki potencjalne niebezpieczne lub szkodliwe. ?rodki ochrony indywidualnej, w tym dost?pne w Apteczce M?drali r?kawiczki jednorazowe, maseczki ochronne i ?rodki do dezynfekcji zapewniaj? bezpiecze?stwo w miejscu wykonywania pracy lub jakimkolwiek innym, w kt?rym konieczne jest zastosowanie podobnych rozwi?za?.

?rodki ochrony indywidualnej ? oferta Apteczki M?drali

Szeroki wyb?r ?rodk?w ochrony indywidualnej sprawia, ?e ?atwo si? pogubi?. Dlatego przygotowali?my kilka rad i wskaz?wek, jakie produkty sprawdzaj? si? najlepiej w zale?no?ci od zagro?enia.

R?kawiczki jednorazowe

W asortymencie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali znajdziesz r?kawiczki wykonane z r??nych tworzyw. Na pocz?tek musisz wiedzie?, ?e dobrej jako?ci jednorazowe r?kawiczki ochronne powinny by? oznakowane symbolem CE, kt?ry gwarantuje zgodno?? z dyrektywami Unii Europejskiej) oraz norm? EN 455 po?wiadczaj?c? spe?nienie przez r?kawice akceptowalnego poziomu jako?ci.

R?kawiczki lateksowe

Jednym z najcz??ciej kupowanych rodzaj?w r?kawiczek s? r?kawiczki lateksowe. Wyprodukowane z naturalnego kauczuku cechuj? si? wysok? elastyczno?ci? i gwarantuj? wysoki poziom ochrony przed mikroorganizmami, czynnikami chemicznymi i mechanicznymi. W Apteczne M?drali kupisz r?kawiczki lateksowe w dw?ch wersjach: pudrowej i niepudrowej. Pami?taj, ?e lateks mo?e uczula?, dlatego, je?li na Twojej sk?rze po za?o?eniu lateksowych r?kawiczek pojawi? si? niepo??dane zmiany, powiniene? zaprzesta? dalszego ich noszenia.

R?kawiczki winylowe

Du?? popularno?ci? ciesz? si? tak?e r?kawiczki winylowe, po kt?re najch?tniej si?gaj? fryzjerzy i kosmetyczki. Co prawda wykonane z PCV r?kawiczki winylowe s? mniej elastyczne ni? r?kawiczki lateksowe i nie chroni? skutecznie przed wszystkimi drobnoustrojami, dobrze zabezpieczaj? przed ?rodkami chemicznymi i t?ustymi czy py?em i kurzem. R?kawiczki winylowe to ?wietna alternatywa dla r?kawiczek lateksowych dla tych, kt?rzy nie lubi? r?kawiczek ciasno przylegaj?cych do d?oni.

R?kawiczki nitrylowe

W asortymencie Apteczki M?drali?dost?pne s? tak?e r?kawiczki nitrylowe, kt?re doskonale sprawdzaj? si? wsz?dzie tam, gdzie dana czynno?? musi by? wykonana w sterylnych warunkach. W odr??nieniu od r?kawiczek lateksowych wykonane s? z syntetycznego, a nie naturalnego kauczuku. Z uwagi na do?? cienki materia? r?kawiczki nitrylowe gwarantuj? komfort pracy, jednocze?nie s? wysoce odporne na uszkodzenia.

Zamawiaj?c r?kawiczki, pami?taj, aby wybra? rozmiar dopasowany do Twoich d?oni. Dzi?ki temu sprawdz? si? podczas prac o r??nym charakterze i nie uszkodz? si? podczas zak?adania. Zbyt du?e r?kawiczki mog? okaza? si? zbyt lu?ne, przez co b?d? si? stale zsuwa?, a z kolei za?o?enie za ma?ych mo?e okaza? si? zwyczajnie niemo?liwe.

Maseczki medyczne

Oferowane w Apteczce M?drali maseczki ochronne cechuj? si? r??n? skuteczno?ci?, w zale?no?ci od rodzaju. U nas kupisz maseczki chirurgiczne, maseczki FFP1, FFP2, FFP3 lub oznaczone innym symbolem, np. maseczki N95, maseczki KN95 oraz maseczki N99. Wybrane maseczki mo?esz zam?wi? pojedynczo lub w zestawach.?

Maseczki chirurgiczne chroni? przede wszystkim przed wi?kszymi cz?steczkami o ?rednicy powy?ej 1 ?m. Warto mie? ?wiadomo??, ?e nie zabezpieczaj? one przed wirusami, kt?rych ?rednica mierzona jest w nanometrach. Stanowi? za to barier? dla aerozoli, w kt?rych mog? by? obecne wirusy. Dysponujemy chirurgicznymi maseczkami wykonanymi z dw?ch lub trzech warstw polipropylenu. W zale?no?ci od potrzeb zam?wi? mo?esz maski typu I, II lub IIR.

Wy?sz? skuteczno?ci? ni? maseczki chirurgiczne cechuj? si? maseczki typu FFP1/FFP2/FFP3 czy maski N95, KN95 oraz N99. W Apteczce M?drali kupisz maseczki przeciwwirusowe zar?wno jednorazowego, jak i wielokrotnego u?ytku. Miej na uwadze, ?e symbol R oznacza, ?e maseczka przeznaczona jest wielokrotnego u?ytku, a symbol NR, ?e mo?na za?o?y? j? wy??cznie raz i nosi? przez maksymalnie 8 godzin. Skuteczno?? p??masek mo?na rozpozna? po cyferce w nazwie: FFP1 gwarantuj? najni?szy poziom ochrony, FFP2 ?redni?, a FFP3? du?? skuteczno??.

Preparaty do dezynfekcji

W Apteczce M?drali mo?esz naby? zar?wno ?rodki antybakteryjne, jak i preparaty do dezynfekcji r?k. Czym r??ni? si? jedne od drugich? ?rodek antybakteryjny to kosmetyk s?u??cy przede wszystkim do piel?gnacji, oczyszczania i ochrony sk?ry. Zgodnie z nazw? przeznaczony jest do usuwania bakterii, nie zwalcza jednak wirus?w ani grzyb?w. Chc?c uchroni? si??przed zaka?eniem o r??norakim pod?o?u najlepiej zaopatrzy? si? w p?yny do dezynfekcji d?oni i powierzchni wyprodukowane na bazie alkoholu.

Jako?? ?rodk?w do dezynfekcji potwierdza rejestracja w Urz?dzie Rejestracji Wyrob?w Medycznych, Produkt?w Biob?jczych i Produkt?w Leczniczych. Aby wybrany preparat zosta? dopuszczony do obrotu, musi przej?? badania laboratoryjne i uzyska? pozytywny wynik. Kupuj?c dost?pne w Apteczce M?drali p?yny do dezynfekcji, zyskujesz pewno??, ?e s? to wysokiej jako?ci preparaty o potwierdzonej skuteczno?ci.

?rodki ochrony indywidualnej ? oferta Apteczki M?drali

W aptece internetowej Apteczka M?drali kupisz wszystko, czego potrzebujesz, aby zabezpieczy? si? przed szkodliwymi warunkami w pracy. Pami?taj, by sk?adaj?c zam?wienie zwr?ci? szczeg?ln? uwag? na rozmiary r?kawiczek, rodzaje maseczek i sk?ady ?rodk?w do dezynfekcji. Przeczytaj dok?adnie opis wybranego produktu, a je?li stwierdzisz, ?e jest on adekwatny do Twoich potrzeb, wrzu? go do wirtualnego koszyka. Zapraszamy do zakup?w!

Bibliografia:

  1. ???? M. Cicho?ska, Walka z zakaz?eniami : potrzebna higiena ra?k, a nie cud, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 2007, s. 129-144.
  2. ???? Portal lekarzy: mp.pl: Co decyduje o?doborze rodzaju maski medycznej i?czy maski medyczne mo?na dezynfekowa??(https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/232513,co-decyduje-o-doborze-rodzaju-maski-medycznej-i-czy-maski-medyczne-mozna-dezynfekowac)
  3. ???? Wytyczne WHO dotycz?ce higieny r?k w opiece zdrowotnej ? podsumowanie, Pierwsza S?wiatowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczen?stwa Pacjenta ?Higiena ra?k to bezpieczna opieka?, World Health Organization, 2009

Przepraszamy, ale tym razem nie udało się nam odnaleźć wyszukiwanego produktu.

Jesteś na dobrej drodze, kliknij: www.apteczka-madrali.pl - tu jest większy wybór!

Mamy nadzieję, że znajdziesz coś ciekawego.

Jeżeli nadal Twoje poszukiwania były nieskuteczne, napisz do nas: kontakt@apteczka-madrali.pl - zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc.

Bestsellery
Not found
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz