Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa podstawowe zasady i tryb przetwarzania danych osobowych klienta (dalej – Państwa) spółki „NORAMEDA“ (NIP: 1231466064 REGON: 385811912 , adres ul. Kilińskiego 20, 05-500 Piaseczno, dalej – NORAMEDA) podczas korzystania przez Państwo ze strony internetowej www.norameda.com/pl/ i www.apteczka-madrali.pl (dalej oddzielnie i razem – strona internetowa NORAMEDA).

1.2. Polityka prywatności ma na celu zapoznać Państwa z przetwarzaniem przez NORAMEDA Państwa danych osobowych. Dane osobowe – to wszelka informacja, w oparciu o którą może być lub jest ustalona Państwa tożsamość: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy, informacja o zakupie (data, towar, cena, ilość, kwota, rabat) oraz inna informacja (dalej – Dane Osobowe).

1.3. Z niniejszym dokumentem NORAMEDA można zapoznać się w każdej chwili na stronie internetowej NORAMEDA, także można go ściągnąć ze strony internetowej NORAMEDA i wydrukować.

1.4. NORAMEDA jest zarządcą Państwa danych osobowych.

1.5. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych osobowych określa niniejsza polityka prywatności, Ustawa o ochronie prawnej danych osobowych obowiązująca w Polsce. przepisy zarządzania danymi osobowymi „NORAMEDA“, a od 25 maja 2018 r. – także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO (dalej – BDAR).

1.6. Korzystając ze strony internetowej NORAMEDA przyznają Państwo, że są poinformowani, że NORAMEDA będzie zarządzała i przetwarzała Państwa dane osobowe za pomocą środków, w celach i trybie określonych w niniejszej polityce prywatności.

1.7. NORAMEDA kieruje się następującymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

1.7.1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób prawny, uczciwy i przejrzysty.

1.7.2. Dane osobowe są gromadzone w ustalonych, wyraźnie określonych i legalnych celach i dalej nie są przetwarzane w sposób niezgadzający się z tymi celami.

1.7.3. Dane osobowe są adekwatne, właściwe i tylko takie, jakie są potrzebne, aby osiągnąć wskazane cele.

1.7.4. Dane osobowe są przetwarzane legalnie, tj. tylko w tych wypadkach, gdy:

1.7.4.1. zgadzają się Państwo lub można wywnioskować, że zgodzili się Państwo, aby były one wykorzystane w konkretnym celu (np. podczas rejestracji na otrzymanie nowości, udziału w sondażach, grach, składając zamówienie lub odpowiadając na inne pytania dotyczące danych kontaktowych);

1.7.4.2. zostaje zawarta lub jest realizowana umowa, gdy są Państwo jedną ze stron;

1.7.4.3. Dane Osobowe należy przetwarzać z powodu interesu prawnego, do którego dąży NORAMEDA lub osoba trzecia, dla której dostarczane są Dane Osobowe i jeżeli Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, z powodu których należy zapewnić ochronę Danych Osobowych, nie są nadrzędne;

1.7.4.4. Dane Osobowe należy przetwarzać, aby zostało wykonane mające zastosowanie wobec NORAMEDA zobowiązanie prawne.

1.7.5. Dane Osobowe są dokładne i w razie potrzeby są aktualizowane.

1.7.6. Dane Osobowe są przechowywane w takiej formie, aby Państwa tożsamość można było ustalić nie dłużej niż jest to niezbędne, aby osiągnąć określone cele.

1.7.7. Dane Osobowe są przetwarzane tylko w taki sposób, aby było zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych; dane przetwarzają tylko ci pracownicy, którym udzielono do tego uprawnień.

1.7.8. Całość informacji o przetwarzanych Danych Osobowych jest poufna, za wyjątkiem tych przypadków, gdy jej ujawnienia wymagają akty prawne.

1.8. Korzystać z usług strony internetowej NORAMEDA mogą:

1.8.1. wszystkie osoby fizyczne mające zdolność prawną, nie młodsze niż 18 lat;

1.8.2. podmioty prawne;

1.8.3. upoważnieni przedstawiciele wszystkich wymienionych powyżej osób.

2. Gromadzenie Danych Osobowych oraz przetwarzanie w inny sposób i okres przechowywania

2.1. NORAMEDA szanuje prawo każdego do prywatności. Państwa Dane Osobowe są gromadzone i przetaczane w inny sposób w zastępujących celach:

2.1.1. w celu przetworzenia Państwa zamówień na usługi;

2.1.2. w celu wystawienia dokumentów finansowych;

2.1.3. w celu rozwiązania problemów związanych ze świadczeniem usług;

2.1.4. w celu wywiązania się z innych standardowych zobowiązań;

2.1.5. w celach sprzedaży elektronicznych;

2.1.6. w celach marketingu bezpośredniego (oferowania osobom towarów i usług oraz (lub) zapytania o ich opinię dotyczącą oferowanych towarów i usług);

2.1.7. w celu administracji zapytań elektronicznych i komentarzy;

2.1.8. w celu czujności farmakologicznej (rozpatrywania skarg);

2.1.9. informacja uzyskana i wygenerowana podczas korzystania przez Państwo ze strony internetowej NORAMEDYA jak wskazano w 3 punkcie – w celach wskazanych we wspomnianym punkcie.

2.2. Powinni Państwo podać wyczerpujące i poprawne Dane Osobowe. Jest to niezbędne w celu zawarcia lub wykonania już zawartej z Państwem umowy. Podawanie Danych Osobowych w celu czujności farmakologicznej jest wymogiem ustalonym w aktach prawnych. Jeżeli nie podadzą Państwo Danych Osobowych w wymienionych celach, NORAMEDA nie będzie miała możliwości odpowiednio wykonać zawartej z Państwem umowy lub złożonego przez Państwo zamówienia w sklepie internetowym, także nie będzie mogła wykonać zobowiązań prawnych związanych z wymogami czujności farmakologicznej.

2.3. Przetwarzając i przechowując Państwa Dane Osobowe NORAMEDA realizuje środki ochrony organizacyjnej i technicznej danych, które zapewniają ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, także przed jakimkolwiek innym bezprawnym przetwarzaniem. Pomieszczenie, w którym przechowywane są zgromadzone dane jest fizycznie chronione przed dojściem osób postronnych. Państwa Dane Osobowe są chronione przed niedozwolonym dojściem poprzez sieci komputerowe.

2.4. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane:

2.4.1. w celach marketingu bezpośredniego (oferowania osobom towarów i usług oraz (lub) zapytania o ich opinię dotyczącą oferowanych towarów i usług) – w ciągu 10 lat od momentu uzyskania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (lub od momentu otrzymania danych, gdy zgoda nie jest niezbędna);

2.4.2. w celach administracji zapytań elektronicznych – przez 2 miesiące, a w celu administracji komentarzy – przez 3 lata od dnia przedstawienia;

2.4.3. w celach sprzedaży internetowej – przez 2 lata od ostatniego zakupu klienta lub ostatnie zalogowania się na koncie klienta;

2.4.4. w celach czujności farmakologicznej (rozpatrywania skarg) – w ciągu 5 lat od momentu otrzymania zawiadomienia o pobocznym działaniu leków;

2.4.5. Jeżeli Państwa dane zostały wykorzystane w nielegalnej działalności lub kradzieży tożsamości lub w innym naruszeniu, z powodu którego rozpoczęto lub rozpocznie się dochodzenie właściwych instytucji ściągania, jeżeli NORAMEDA otrzymała skargi związane z Państwem, lub jeżeli NORAMEDA spostrzegła Państwa naruszenia w zakresie polityki prywatności i/lub przepisów dotyczących strony internetowej NORAMEDY, także jeżeli dąży się do oświadczenia, wykonania lub ochrony wymogów prawnych, Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez taki okres, jaki jest niezbędny w wymienionych przypadkach.

2.5. Gdy minął wymienione powyżej terminy, Państwa Dane Osobowe będą zniszczone w sposób automatyczny.

2.6. NORAMEDA może w celach statystycznych wykorzystywać bezosobowe dane niezwiązane bezpośrednio z Państwa osobą, tj. dane o zamówionych usługach. Takie dane statystyczne będą gromadzone i przetwarzane tak, aby nie pozwoliły ujawnić tożsamości osoby lub innych danych osobowych, na podstawie których można byłoby ustalić tożsamość osoby.

2.7. Państwo na własne ryzyko korzystają ze strony internetowej NORAMEDA i ściągają dane. NORAMEDA nie odpowiada za ewentualnie poniesione z tego powodu straty, które mogą dotyczyć posiadanych przez Państwa zestawów danych, techniki i (lub) oprogramowania.

3. Sposoby uzyskania informacji

3.1. NORAMEDA może wykorzystywać podaną niżej informację uzyskaną w wyniku korzystania przez Państwo ze strony internetowej NORAMEDA w następujący sposób:

3.1.1. Państwa adres IP: Państwa adres IP jest cyfrą, którą Państwa dostawca usług internetowych (IPT) automatycznie przydziela do używanego przez Państwa komputera. Adres IP jest identyfikowany i umieszczany w dzienniku Państwa serwera razem z czasem przebywania i stroną/stronami, które Państwo odwiedzali. Gromadzenie adresów IP jest zwyczajną praktyką w Internecie i robi to automatycznie mnóstwo stron internetowych.

Adresy IP NORAMEDA wykorzystuje w takich celach, jak ustalenie poziomu korzystania ze strony internetowej NORAMEDY, administracja problemów z serwerem i strony internetowej NORAMEDA. NORAMEDA może je także wykorzystywać i ujawniać we wszystkich celach, jak i korzystanie z innych danych osobowych. NORAMEDA zwraca uwagę, że adresy IP, wpisy do księgi serwera i powiązaną informację NORAMEDA uważa za Dane Osobowe, jeżeli tak stanowią ustawy i inne mające zastosowanie akty prawne.

3.1.2. Informacja Państwa przeglądarki: określoną informację gromadzi większość przeglądarek, na przykład warstwę sterowania dostępem do medium transmisyjnego (ang. media access control, MAC), typ Państwa komputera („Windows“ ar „Macintosh“), rozdzielczość ekranu, system operacyjny, przeglądarka internetowa i jej wersja, ciasteczka (polityka ciasteczek podana jest poniżej), znaczniki pikselowe (ang. pixel tags), wskaźniki sieci (ang. web beacon) oraz inne podobne technologie.

Informację z przeglądarki, przetworzoną przez program „Google Analytics“, NORAMEDA wykorzystuje w celu oceny i ulepszenia statystyki odwiedzania strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć na: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

4. Ochrona danych i korzystanie z „Facebook“

4.1. Na stronie internetowej NORAMEDA wykorzystywane są wtyczki sieci społecznej www.facebook.com (ang. plugins). Tą siecią zarządza „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

4.2. Jeśli korzystając ze strony internetowej NORAMEDA wywołują Państwo strony internetowe z taką wtyczką, łączą się Państwo z serwerami „Facebook”, Państwa przeglądarka otrzymuje odpowiednie zawiadomienie, a na stronie internetowej pokazuje się wtyczka. W ten sposób serwerowi „Facebook” zostaje przekazana informacja, jakie strony internetowe NORAMEDY Państwo odwiedzili. Jeżeli w tym czasie są Państwo zarejestrowanymi członkami „Facebook”, „Facebook” tę informację przydziela do Państwa osobistego konta „Facebook”. Korzystając z funkcji wtyczki (np. wciskając przycisk „Lubię”, pisząc komentarz), te dane także są przydzielane do Państwa konta „Facebook”. Jeżeli nie chcą Państwo, aby „Facebook” gromadził o Państwie dane za pośrednictwem strony internetowej NORAMEDA, przed odwiedzeniem strony NORAMEDA należy wylogować się z „Facebook”.

4.3. „Facebook“ tą wtyczką nie ma wpływu na dane gromadzone przez NORAMEDA, dlatego dostarcza Państwu informację zgodną z poziomem wiedzy NORAMEDA. Więcej informacji o danych gromadzonych i przechowywanych przez „Facebook”, o powiązanych z tym prawach, możliwościach ochrony swej prywatności można znaleźć w zawiadomieniach o prywatności „Facebook”.

5. Wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych (reklamy i badań rynku)

5.1. NORAMEDA świadczy także następujące usługi:

5.1.1. wysyła biuletyny informacyjne z najnowszymi ofertami / reklamą towarów, pyta o opinie klientów dotyczące oferowanych towarów i usług;

5.1.2. rejestruje jako stałego klienta.

5.2. Jeżeli wyrażą Państwo wyraźną zgodę, aby Państwa Dane Osobowe były wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego (reklamy i badań rynku) (np. na pewno wcisną Państwo odpowiedni przycisk wykonując działania na stronach internetowych NORAMEDY), to Państwa Dane Osobowe będą zachowane oraz wykorzystywane w tych celach.

5.3. Jako przykład można wspomnieć, że wówczas NORAMEDA będzie wysyłała Państwu różne reklamy wyrobów firmy NORAMEDA i inne oferty. W tym celu NORAMEDA będzie wykorzystywała takie kanały łączności z Państwem, które Państwo wskażą udzielając swej zgody, na przykład e-mail, jeżeli wskażą Państwo swój adres e-mail; telefonicznie, wysyłając sms lub poprzez „App” komórkowe programy, jeżeli podadzą Państwo numer swego telefonu (komórkowego); zwykłą pocztę (przesyłkę pocztową), jeżeli podadzą Państwo swój adres.

5.4. Jeżeli wyrażą Państwo wyraźną zgodę na to, aby Państwa Dane Osobowe były wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego (reklamy i badań rynku), to oznacza, że udzielą Państwo firmie NORAMEDA możliwość wysyłania Państwu na pocztę reklamę oferowanych na stronie internetowej usług. Ponadto wykorzystując Państwa dane NORAMEDA może stworzyć i nadzorować profil użytkownika niezbędny do tego, aby można było otrzymywać reklamę przeznaczoną akurat dla Państwa, które, zdaniem NORAMEDY, może Państwa zainteresować.

5.5. Jeżeli udzielą Państwo zgody na to, żeby Państwa Dane Osobowe były wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego, NORAMEDA może wykorzystywać Państwa dane w celu analizowania i ulepszania swych stron internetowych, efektywności reklamy i badań rynkowych oraz w innych celach marketingu firmy i sprzedaży.

5.6. Po wykonaniu Państwa zamówienia NORAMEDA może na Państwa e-mail przysłać prośbę o ocenę pracy NORAMEDY.

6. Przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim

6.1. Przetwarzać Państwa Dane Osobowe mają prawo jednostki przetwarzające dane NORAMEDA – usługodawca usług serwera, administrator strony internetowej oraz spółki dostarczające przesyłki pocztowe - o tyle, o ile jest to niezbędne w celu wykonywania ich funkcji. NORAMEDA ma prawo przekazać Dane Osobowe osobom trzecim wyłącznie w trybie i na podstawach określonych w ustawodawstwie Republiki Litewskiej oraz innych obowiązujących aktach prawnych obowiązujących na terenie Polski.

6.2. W celu ulepszania oferty swych produktów NORAMEDA personifikowanie ocenia, z których linków NORAMEDA skorzystano. Swą zgodę na taką praktykę udzielają Państwo podczas rejestracji. Dlatego NORAMEDA może potrzebować przekazania Państwa Danych Osobowych do dalszego przetwarzania innym spółkom grupy NORAMEDA lub innym firmom, które świadczą jej usługi. Tacy usługodawcy, na przykład, mogą być upoważnienie do wysyłania Państwu biuletynów informacyjnych.

6.3. NORAMEDA gwarantuje, że Państwa Dane Osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim z celu zarobkowym. Jednak NORAMEDA zastrzega sobie prawo do udzielenia informacji dotyczącej Państwa, jeżeli będzie do tego zobowiązana z trybie przewidzianym ustawowo, albo jeżeli zażądają tego od NORAMEDA prawnie działające instytucje lub instytucje ścigania karnego.

6.4. Państwa Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Państwa prawa

7.1. Mają Państwo prawo do zmiany i/lub aktualizacji informacji podanej w formularzu rejestracyjnym.

7.2. Mają Państwo obowiązek w formularzu rejestracyjnym wskazać tylko poprawne Dane Osobowe. NORAMEDA nie ponosi odpowiedzialności za poprawność Danych Osobowych wskazanych w formularzach rejestracyjnych lub za wszelkie straty powstałe z powodu podania niepoprawnych Danych Osobowych.

7.3. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane z Państwa zgodą, mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać zgodę dotyczącą przetwarzania Państwa Danych Osobowych informując o tym osobiście, albo pisemnie pod adresem ul. Kilińskiego 20, 05-500 Piaseczno, lub na e-mail kontakt@apteczka-madrali.pl, podając dokumenty potwierdzające tożsamość lub ich zatwierdzone kopie. Odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych uzasadnionych zgodą wykonane przed złożeniem odwołania. Jeżeli nie zgodzą się Państwo lub odwołają zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, takie przetwarzanie danych zostanie przerwane, Państwa profil i Dane Osobowe zostaną zlikwidowane.

7.4. Państwo mają także prawo:

7.4.1. otrzymać od NORAMEDA potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane są przetwarzane, jeżeli tak, zapoznać się z Państwa Danymi Osobowymi przetwarzanymi przez NORAMEDA oraz z tym, w jaki sposób są one przetwarzane;

7.4.2. zażądać poprawienia niedokładnych lub uzupełnienia niepełnych Danych Osobowych;

7.4.3. zażądać zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, za wyjątkiem przechowywania, gdy dane są przetwarzanie niezgodnie z ustawodawstwem;

7.4.4. od początku stosowania BDAR (25 maja 2018 r.) – zażądać ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych na podstawach wymienionych we wspomnianym rozporządzeniu;

7.4.5. od początku stosowania BDAR – zażądać skasowania Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym“) na podstawach wymienionych we wspomnianym rozporządzeniu;

7.4.6. od początku stosowania BDAR – otrzymać Dane Osobowe w zazwyczaj używanym i czytelnym komputerowym formacie, jeżeli przetwarzanie danych opiera się za zgodzie lub umowie;

7.4.7. od początku stosowania BDAR – nie zgodzić się na przetwarzanie Danych Osobowych, gdy NORAMEDA przetwarza Dane Osobowe w celach swych prawnych interesów; wówczas NORAMEDA nie będzie przetwarzała Państwa Danych Osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy dowiedzie, że dane są przetwarzane z przekonujących prawnych powodów, które są nadrzędne nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub w celu wyrażenia, wykonania lub ochrony wymagań prawnych;

7.4.8. złożyć skargę w Państwowej Służbie Danych Osobowych.

7.5. Wymienione powyżej prawa (za wyjątkiem punktu 7.4.8) mogą Państwo zrealizować zwracając się osobiście do NORAMEDA lub pisemnie na adres ul. Kilińskiego 20, 05-500 Piaseczno, lub na e-mail kontakt@apteczka-madrali.pl, podając dokumenty potwierdzające tożsamość lub ich zatwierdzone kopie. NORAMEDA, po otrzymaniu Państwa wniosku dotyczącego przetwarzania Danych Osobowych, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od Państwa zapytania poda odpowiedź.

7.6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z wspomnianymi powyżej prawami i polityką prywatności NORAMEDA prosimy o kontakt na e-mail kontakt@apteczka-madrali.pl w temacie listu prosimy wskazać „Ochrona danych”.

8. Polityka ciasteczek

8.1. Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie cząstki informacji tekstowej, które przeglądarka używanego przez Państwo urządzenia przyjmuje ze strony internetowej, którą Państwo odwiedzają i zachowuje w Państwa urządzeniu. Ciasteczka pozwalają stronie internetowej NORAMEDA zapamiętać informację o Państwa zwyczajach surfowania, działania, wyszukiwania oraz ustawienia, aby mogli Państwo korzystać w pełni z funkcjonalności strony internetowej, a kolejne wejścia na stronę internetową NORAMEDA były bardziej proste i korzystne.

8.2. Mogą Państwo wybrać, czy chcą Państwo zaakceptować ciasteczka. Jeżeli nie zgadzają się Państwo, aby w Państwa komputerze lub innym urządzeniu końcowym były zapisane ciasteczka, mogą Państwo zmienić ustawieni z swojej przeglądarce i wyłączyć wszystkie ciasteczka lub włączyć / wyłączyć je po jednym. Jednak należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach może to spowolnić szybkość Internetu, ograniczyć działanie niektórych funkcji stron internetowych lub zablokować wejście na stronę internetową. Więcej informacji można znaleźć na allaboutcookies.org.

8.3. Dane o wykorzystywanych ciasteczkach 
 

Nazwa ciasteczka

Opis

Moment utworzenia

Okres ważności

Wykorzystywane dane

PHPSESSID

Standardowe ciasteczko używane do wsparcia sesji użytkownika.

Podczas wejścia na stronę internetową

Do zamknięcia okna strony internetowej

Identyfikator unikalny

p_popup_uh

Ciasteczko jest wykorzystywane w celu zachowania informacji o obejrzanych przez użytkownika oknach oraz schowanych wyskakujących („pop-up“) oknach.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

1 rok

Identyfikator unikalny

rated_[liczba całkowita]

Ciasteczko jest wykorzystywane w celu gromadzenia informacji do systemu zarządzania treścią strony internetowej o wybranej przez użytkownika odpowiedzi w sondażu.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

1 rok

Identyfikator unikalny

C, cid, TPC, GCM, uid

Ciasteczka tworzą przypadkowe ID dla każdego odwiedzającego użytkownika, aby można było ustalić, którzy użytkownicy odwiedzają stronę internetową ponownie. Te ciasteczka pomagają identyfikować zwyczaje użytkowników strony internetowej.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

Do zamknięcia okna strony internetowej lub do 60 dni

Identyfikator unikalny

_utma, _utmb, _utmc

Ciasteczka obserwacyjne z „Google Analytics“. Informacja do serwera jest przesyłana anonimowo. Ciasteczka identyfikują unikalnych użytkowników i obserwują ich sesje. Więcej informacji patrz. na stronie „Google“.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

Odpowiednio 30 min., 6 mies., 2 lata

Adresy IP i unikalne numery ID używane w ewidencji. Wynik ewidencji statystyczny. Ewidencja licznika wykonywana przez „Google Analytics“.

_utmz

Ciasteczka obserwacyjne z „Google Analytics“. Informacja do serwera jest przesyłana anonimowo.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

Do zamknięcia przeglądarki

Adresy IP i unikalne numery ID używane w ewidencji. Wynik ewidencji statystyczny. Ewidencja licznika wykonywana przez „Google Analytics“.

gtest, gdyn

Ciasteczka są używane w celu zachowania informacji o stronach przeglądanych przez użytkownika, czasu trwania odwiedzin i mogą być używane anonimowo w celu określenia charakterystyk użytkowników według zwyczajów surfowania.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

5 lat

Identyfikator unikalny

UID

Ciasteczko gromadzi informację o zalogowanych użytkownikach i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID) 

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

Do 60 dni

Identyfikator unikalny

adnKeyTarget…

Ciasteczko gromadzi informację o zalogowanych użytkownikach i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID)

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

5 lat

Identyfikator unikalny

ntsprnt

Identyfikator grupy DMP.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

Do 30 dni

Identyfikator unikalny

LimitatorInformer_Engine…

Ciasteczko gromadzi informację o zalogowanych użytkownikach i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID)

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

1 rok

Identyfikator unikalny

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Ciasteczka gromadzą informację o użytkownikach i pozwalają obserwować ich zwyczaje surfowania.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

3 mies.

Identyfikator unikalny

splitVar2

Ciasteczko gromadzi informację o użytkownikach i jest używany w celu porównania zwyczajów surfowania.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

2 lata

Identyfikator unikalny

Ciasteczka Inspectlet:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Ciasteczka gromadzą informację o działaniach użytkowników podczas surfowania na stronie internetowej i o korzystaniu z zawartych na niej funkcjonalności (nagrania video, formularze, przyciski itp.). Te ciasteczka pozwalają ocenić doświadczenie użytkowników w surfowaniu i ustalić wady funkcjonalności strony internetowej.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

1 rok

Identyfikator unikalny

Ciasteczka „Google Tag Manager“ i „Google Analytics“:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej i są wykorzystywane do optymalizacji ofert i składania na innych stronach internetowych.

Podczas wejścia na stronę internetową

8 godz.

Identyfikator unikalny

_dc_gtm_UA-4238681-28

Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej i są wykorzystywane do optymalizacji ofert i składania na innych stronach internetowych.

Podczas wejścia na stronę internetową

8 godz.

Identyfikator unikalny

_ga

Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej w celu zachowania informacji statystycznej.

Podczas pierwszego wejścia na stronę internetową

2 lata

Identyfikator unikalny

_gat_UA-4238681-28

Ciasteczka gromadzą informację o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej i jest używane w celu wyróżnienia unikalnych użytkowników przydzielając im unikalny identyfikator (ID)

Podczas wejścia na stronę internetową

8 godz.

Identyfikator unikalny

viewedOuibounceModal

Ciasteczko jest używane do przedstawienia użytkownikom ogłoszonego na stronie internetowej sondażu i zapewnia, aby sondaż był pokazywany użytkownikowi tylko jeden raz.

Podczas wejścia na stronę internetową

Do zamknięcia okna strony internetowej

Identyfikator unikalny8.4. NORAMEDA może, bez naruszania aktów prawnych, połączyć informację uzyskaną przy wykorzystaniu ciasteczek z informacją uzyskaną o osobie używając innych środków, np. informacją o korzystaniu z towarów.

8.5. Na stronie internetowej NORAMEDA mogą być podane linki do stron internetowych stron trzecich, produktów i usług. Wobec usług lub produktów stron trzecich, które można obejrzeć wykorzystując linki ze strony internetowej NORAMEDA, zastosowanie ma zawiadomienie o prywatności właściwej strony trzeciej.

9. Zmiany polityki prywatności

9.1. NORAMEDA ma prawo jednostronnie częściowo lub całkowicie zmienić politykę prywatności informując o tym na stronie internetowej NORAMEDA.

9.2. Jeżeli nie akceptują Państwo przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z nową redakcją polityki prywatności, mogą Państwo wykorzystać wskazane powyżej odpowiednie prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych.

9.3. Uzupełnienia lub zmiany polityki prywatności obowiązują od dnia ich ogłoszenia, tj. od dnia, gdy są one umieszczone na stronie internetowej NORAMEDA.

About us
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz