Maseczki ochronne

Ochronne maseczki medyczne nosi si? celem zabezpieczenia dr?g oddechowych przed zawieszonymi w powietrzu zanieczyszczeniami. Wymieni? tutaj mo?na py?, kurz, smog, zanieczyszczenia chemiczne, jak r?wnie? gro?ne drobnoustroje typu chorobotw?rcze bakterie, wirusy i grzyby.?

Maseczki ochronne cechuj? si??r??n? skuteczno??, kt?ra zale?y od rodzaju. W bogatym asortymencie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali znajdziesz maseczki jednorazowe, maski FFP2 / FFP3 lub oznaczone innym symbolem, np. maseczki N95, maseczki KN95 oraz maseczki N99. Mamy tak?e maseczki chirurgiczne i maseczki przeciwwirusowe. Wybrane maseczki jednorazowe i wielorazowe zam?wi? mo?na pojedynczo lub w zestawach.

Maseczki jednorazowe Apteczka Madrali

Maseczki ochronne ? od czego zale?y ich skuteczno???

Podstaw? oceny skuteczno?ci maski jest weryfikacja w?a?ciwo?ci i filtracyjnych dla cz?stek sta?ych. Opr?cz tego dodatkowym testom poddaje si? materia?, z jakiego s? one wykonane, aby okre?li? parametry takie jak:

 • ??????????? przepuszczalno??,
 • ??????????? odporno?? na przenikanie p?yn?w,
 • ??????????? skuteczno?? filtracji bakterii,
 • ??????????? wydajno?? filtracji cz?stek sta?ych o??rednicy poni?ej mikrona,
 • ??????????? odporno?? na r??nic? ci?nie?,
 • ??????????? ?atwopalno??.

W zale?no?ci od w?a?ciwo?ci filtracyjnych maski, jak r?wnie? w?a?ciwo?ci warunkuj?cych przepuszczalno?? materia?u, z kt?rego jest wykonana, a tak?e jej kszta?tu, dobiera si? PPE adekwatnie do procedur medycznych i?obszar?w u?ytkowania czy maksymalnego czasu noszenia maski.

Maseczki medyczne ? podzia?

Chirurgiczne maseczki ochronne to maski z troczkami lub zausznikami. To PPE, po kt?re najcz??ciej si?gaj? pracownicy ochrony zdrowia. W odr??nieniu od maseczek chirurgicznych maski FFP1, FFP2 i?FFP3 ?ci?le przylegaj? do sk?ry twarzy. Oznaczenia P1, P2 i P3 informuj? o klasie skuteczno?ci filtracyjnej. S? zaprojektowane w taki spos?b, aby wydychane powietrze w ca?o?ci przechodzi?o przez filtr maski. Niekt?re maseczki ochronne tego typu zaopatrzone s? w u?atwiaj?cy wydychanie powietrza zaworek. Takie maski sprawdzaj? si? wtedy, gdy konieczne jest noszenie maski przez d?ugi czas. Personel medyczny powinien stosowa? p??maski FFP2 i FFP3, a tak?e maseczki N95, kt?re nie przepuszczaj? co najmniej 95% cza?stek szkodliwych aerozoli (w tym ma?ych i duz?ych).

Maseczki ochronne ? jakie s? ich rodzaje?

Stopie?, w jakim jeste?my chronieni, zale?y przede wszystkim od rodzaju maski, jak? zak?adamy na twarz. W ofercie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali dost?pne s? m.in. maseczki chirurgiczne, kt?re zabezpieczaj? dolne partie twarzy ? usta i nos, a tak?e maseczki ochronne tzw. p??maski, chroni?ce drogi oddechowe przed wnikaniem do nich drobnoustroj?w.

Maseczki chirurgiczne

W codziennym ?yciu najcz??ciej si?gamy po chirurgiczne maseczki ochronne jednorazowego u?ytku. Ich podstawowym celem jest stwarzanie fizycznej bariery mi?dzy b?onami ?luzowymi a potencjalnym zagro?eniem, a nie tak jak my?l? niekt?rzy filtrowanie powietrza.

Pojawia si? pytanie, czy maseczki chirurgiczne to zarazem maseczki przeciwwirusowe? Okazuje si?, ?e nie. Chirurgiczne maseczki ochronne chroni? jedynie przed wi?kszymi cz?steczkami o ?rednicy powy?ej 1 ?m, a ?rednica wirus?w mierzona jest w nanometrach. Dodatkowo s? barier? dla aerozoli, w kt?rych mog? znajdowa? si? wirusy. Nie zapewniaj? jednak pe?nej szczelno?ci, poniewa? nie s? dobrze dopasowane do twarzy.

Chirurgiczne maseczki jednorazowe wykonane s? z dw?ch lub trzech warstw tworzywa sztucznego ? polipropylenu. Stopie? ich filtracji norma europejska EN 14683, wed?ug kt?rej maski dziel? si? na trzy rodzaje:

 • ?????? typ I ? skuteczno?? filtracji wynosi ? 95 (maska dwuwarstwowa),?
 • ?????? typ II ? skuteczno?? filtracji wynosi ? 98 (maska tr?jwarstwowa),
 • ?????? typ IIR ? skuteczno?? filtracji wynosi ? 98? (maska tr?jwarstwowa).?

Maseczki typu II od maseczek typu IIR r??ni? si? tym, ?e s? odporne na przesi?kanie. Zar?wno po jedne, jak i drugie si?gaj? medycy, np. podczas operacji chirurgicznych. W aptece internetowej Apteczka M?drali kupisz chirurgiczne maseczki ochronne wszystkich trzech rodzaj?w: typu I, typu II i typu IIR.? ? ??

Warto w tym miejscu wspomnie?, ?e chirurgiczne maseczki jednorazowe z biegiem czasu wilgotniej?, przez co nie nadaj? si? do d?ugiego noszenia. W momencie, gdy maska zrobi si? wilgotna, powinna zosta? zdj?ta i wymieniona na now?. Raz za?o?ona maseczka chirurgiczna nie nadaje si? do ponownego noszenia ? powinno si? j? wyrzuci?.

P??maski filtruj?ce ? maski medyczne FFP3 a N95

Skuteczniejsze ni? chirurgiczne maseczki ochronne s? maseczki przeciwwirusowe. Za takowe uznawane s? maski, kt?re sk?adaj? si? z materia?u o bardzo g?stym splocie i filtra oczyszczaj?cego. W Apteczce M?drali dost?pne s? maseczki przeciwwirusowe zar?wno jednorazowego, jak i wielokrotnego u?ytku. Rodzaj maski rozpozna? mo?na po oznakowaniu:

 • ?????? R ? maseczki do wielokrotnego u?ytku,
 • ?????? NR ? maseczki jednorazowe (max. 8h u?ytkowania).

Nale?y pami?ta?, aby w maskach wielorazowych regularnie zmienia? filtr, czy co 28 dni lub nawet cz??ciej.

Je?li chodzi o p??maski, zgodnie z norm? PN-EN 149 ich skuteczno?? przedstawia si??nast?puj?co:

 • ?????? FFP1 ? najni?szy poziom ochrony,
 • ?????? FFP2 ? ?rednia skuteczno??,
 • ?????? FFP3 ? du?a skuteczno??.?

Z kolei oznaczenia P1, P2 i P3 informuj? o klasie skuteczno?ci filtracyjnej:

 • ?????? maseczki FFP1 ? skuteczne dla cz?stek o wielko?ci ? 1 ?m,
 • ?????? maseczki FFP2 ? skuteczne dla cz?stek o wielko?ci 0,5 ? 1 ?m,
 • ?????? maseczki FFP3 ? skuteczne dla cz?stek o wielko?ci 0,3 ? 0,5 ?m.

Jak prawid?owo nosi? maseczki medyczne?

?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by:?

 • nosi? maseczki medyczne zgodnie z ich przeznaczeniem, a opr?cz tego cz?sto dok?adnie my? r?ce z wykorzystaniem myd?a lub ?rodk?w dezynfekuj?cy na bazie alkoholu (do kupienia w Apteczce M?drali);
 • zak?adaj?c maseczk? dok?adnie zakry? usta i nos, tak aby nie by?o szpar pomi?dzy maseczk? a powierzchni? twarzy;
 • unika? dotykania maseczki i twarzy podczas noszenia maski;
 • zmieni? maseczk? na now? (chodzi przede wszystkim o maseczki chirurgiczne), gdy jest ju? mocno zawilgocona;
 • ?nie zak?ada? ponownie maseczek jednorazowych;
 • ?zdejmowa? maseczk? w prawid?owy spos?b.

Maseczki jednorazowe ? ceny

Kupuj?c maseczki jednorazowe, ceny s? aspektem, kt?ry najbardziej nas interesuje. A te mog? by? r??ne i w du?ej mierze zale?? od rodzaju maski i producenta. Je?li chodzi o chirurgiczne maseczki jednorazowe, ceny najcz??ciej zaczynaj? si? ju? od kilkudziesi?ciu groszy za sztuk?. Najbardziej jednak op?aca si? kupi? maski w wielopakach, gdy? im wi?ksza ilo?? maseczek, tym ni?sza cena.

Maseczki jednorazowe ? sklep czy apteka ma ich wi?kszy wyb?r? To zale?y, jednak u nas asortyment jest bardzo zr??nicowany. Oferujemy maski o ni?szej i wy?szej skuteczno?ci, wykonane z r??nych tworzyw, z gumkami i z troczkami. Dlatego chc?c uzupe?ni? braki w zasobach i kupi? r??nego rodzaju maseczki jednorazowe, sklep zamie? na nasz? aptek?, zyskuj?c gwarancj? jako?ci i skuteczno?ci!

Planujesz kupi? maseczki jednorazowe? Ceny oferowane w naszej aptece internetowej Apteczka M?drali powinny przypa?? Ci do gustu. S? stosunkowo niskie i adekwatne do rodzaju oraz jako?ci maski. Sprawd? nasz? ofert? i wybierz maseczki medyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Bibliografia:

 1. ???? Portal lekarzy: mp.pl: Co decyduje o?doborze rodzaju maski medycznej i?czy maski medyczne mo?na dezynfekowa??(https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/232513,co-decyduje-o-doborze-rodzaju-maski-medycznej-i-czy-maski-medyczne-mozna-dezynfekowac)
 2. ???? A. Lipiec, Obowi?zek zas?aniania ust i nosa w Polsce. Jakie s? rodzaje maseczek ochronnych? [WYJA?NIAMY], https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/jak-sie-chronic,rodzaje-maseczek-ochronnych--jaka-maseczke-na-koronawirusa-zaleca-cdc-,artykul,19635775.html

Przepraszamy, ale tym razem nie udało się nam odnaleźć wyszukiwanego produktu.

Jesteś na dobrej drodze, kliknij: www.apteczka-madrali.pl - tu jest większy wybór!

Mamy nadzieję, że znajdziesz coś ciekawego.

Jeżeli nadal Twoje poszukiwania były nieskuteczne, napisz do nas: kontakt@apteczka-madrali.pl - zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc.

Bestsellery
Not found
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz