Preparaty do dezynfekcji r?k

Lekarze i epidemiolodzy przekonuj?, ?e aby zmniejszy? ryzyko zachorowania na wi?kszo?? chor?b, niezb?dna jest odpowiednia higiena d?oni. Okazuje si? bowiem, ?e gro?ne chorobotw?rcze drobnoustroje najszybciej i naj?atwiej rozpowszechniaj? si? przez d?onie. Dlatego w profilaktyce zaka?e? o pod?o?u bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym kluczowe jest cz?ste mycie d?oni wod? z myd?em, a w przypadku, gdy umycie r?k nie jest mo?liwe, ich dezynfekcja.

Na rynku dost?pne s? bezalkoholowe preparaty do dezynfekcji r?k, kt?re mo?na nosi? zawsze przy sobie, by stale dba? o higien?. W ofercie naszej apteki internetowej Apteczka M?drali widniej? produkty przeznaczone do dezynfekcji sk?ry, ran i powierzchni. Wybrany ?rodek do dezynfekcji r?k (wyr?b medyczny klasy 2a) ma za zadanie skutecznie usuwa? mikroorganizmy r??nego pochodzenia. Proponujemy preparaty biob?jcze od r??nych producent?w w postaci p?yn?w i ?eli, w opakowaniach o mniejszej i wi?kszej pojemno?ci. Ju? dzi? zam?w bezalkoholowy p?yn do dezynfekcji r?k (wyr?b medyczny klasy 2a), kt?ry pozwoli Ci zadba? o higien? d?oni zawsze wtedy, gdy nie b?dziesz mie? mo?liwo?ci ich umycia.

Na czym polega bezpieczna dezynfekcja d?oni?

M?wi?c w skr?cie, p?yny do odka?ania r?k umo?liwiaj? zredukowanie liczby drobnoustroj?w na d?oniach do bezpiecznego poziomu. Nie oznacza to jednak, ?e bezalkoholowe preparaty do dezynfekcji r?k niweluj? wszystkie mikroorganizmy oraz ich formy przetrwalnikowe, prowadz?c do ca?kowitego wyja?owienia. Taki efekt daje tylko i wy??cznie sterylizacja. Bezpieczna dezynfekcja d?oni ma na celu zahamowanie lub ograniczenie wzrostu drobnoustroj?w bez konieczno?ci zastosowania myd?a i wody ? wystarcza do tego jedynie produkt biob?jczy do r?k (wyr?b medyczny klasy 2a). Specjalne p?yny do dezynfekcji r?k opr?cz substancji czynnych zawieraj? tak?e substancje takie jak parafina czy aloes, dzi?ki czemu nie tylko odka?aj?, ale tak?e piel?gnuj? sk?r?, zabezpieczaj?c j? przed nadmiernym przesuszeniem.

Bezpieczna dezynfekcja d?oni ? jak powinna wygl?da??

Dezynfekcja r?k b?dzie skuteczna wy??cznie wtedy, gdy zostanie przeprowadzona w prawid?owy spos?b. Dlatego dobrze jest zapozna? si? z instrukcj?, jak prawid?owo u?ywa? p?yny do odka?ania r?k. Poni?ej znajdziesz kr?tk? instrukcj? skutecznej dezynfekcji d?oni przygotowan? przez G??wny Inspektorat Sanitarny:?

 1. Nanie? na d?onie ?rodek do dezynfekcji r?k w takiej ilo?ci, aby d?onie by?y ca?kowicie zwil?one.
 2. Pocieraj d?o? o d?o?, dok?adnie rozprowadzaj?c produkt biob?jczy do r?k na ca?ej powierzchni.
 3. Pocieraj wewn?trzn? cz??ci? prawej d?oni o grzbietow? cz??? lewej d?oni i odwrotnie.
 4. Sple? palce i pocieraj wewn?trznymi cz??ciami d?oni.
 5. Pocieraj g?rn? cz??? palc?w prawej d?oni o wewn?trzn? cz??? palc?w lewej d?oni i odwrotnie.
 6. Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej d?oni wewn?trzn? cz??ci? prawej d?oni i odwrotnie.
 7. Ruchem okr??nym opuszkami palc?w prawej d?oni pocieraj wewn?trzne zag??bienie lewej d?oni i odwrotnie.
 8. Po wyschni?ciu r?ce s? zdezynfekowane.

Jak rekomenduje GIS, w profilaktyce zaka?e? bakteryjnych i wirusowych niezb?dne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym cz?ste mycie r?k wod? z myd?em. Nie zawsze jednak jest taka mo?liwo??, wtedy alternatywnie mo?na wykorzysta? p?yny do dezynfekcji r?k.

Preparat antybakteryjny czy ?rodek do dezynfekcji r?k? Poznaj r??nice

Wiele os?b zastanawia si?, czy??rodek antybakteryjny i ?rodek do dezynfekcji r?k to to samo. Okazuje si? jednak, ?e preparaty te r??ni? si? od siebie.

?rodek antybakteryjny

To produkt kosmetyczny, kt?ry tak jak ka?dy kosmetyk s?u?y do piel?gnacji, ochrony, oczyszczania i upi?kszania cia?a. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest on przede wszystkim do usuwania bakterii. Cho? redukuje i hamuje wzrost drobnoustroj?w, to nie zwalcza wirus?w tak dobrze, jak ?rodek do dezynfekcji r?k (wyr?b medyczny klasy 2a).

Preparat antybakteryjny nie musi posiada? certyfikat?w potwierdzaj?cych, ?e jest to produkt biob?jczy do r?k. Nie musi tak?e przechodzi? test?w mikrobiologicznych. Dezynfekcja r?k z udzia?em p?ynu antybakteryjnego nie mo?e zosta? uznana za skuteczn? w miejscach, gdzie kluczowy jest najwy?szy standard higieny. Zamiast niego wykorzystuje si? specjalistyczne p?yny do dezynfekcji r?k.

P?yny do dezynfekcji r?k

?rodki dezynfekcyjne nie s? produktami kosmetycznymi. To preparaty biob?jcze, kt?re musz? by? zarejestrowane w Urz?dzie Rejestracji Wyrob?w Medycznych, Produkt?w Biob?jczych i Produkt?w Leczniczych. Wszystkie p?yny do odka?ania r?k poddawane s? licznym badaniom laboratoryjnym i dopiero, jak uzyskaj? pozytywny wynik, otrzymuj? specjalne pozwolenie, kt?rego numer znale?? mo?na na opakowaniu.

Szczeg??owe badania i pozwolenie na obr?t to gwarancja, ?e wybrane preparaty biob?jcze s? skuteczne i mo?liwa jest z nimi bezpieczna dezynfekcja d?oni. P?yny do odka?ania r?k zwalczaj? bakterie, wirusy i grzyby. W opisie produktu mo?na przeczyta?, jak? substancj? czynn? zawiera. Podstawowym sk?adnikiem jest alkohol. By p?yny do odka?ania r?k by?y skuteczne, ich st??enie powinno wynosi? od 60 do 80 procent.?

Bezalkoholowe preparaty biob?jcze ? co warto o nich wiedzie??

Bezalkoholowy p?yn do dezynfekcji r?k zazwyczaj sk?ada si? z?jednej lub kilku substancji czynnych, kt?re przeznaczone s? do niszczenia, odstraszania i unieszkodliwiania organizm?w, a tak?e zapobiegania ich dzia?aniu czy zwalczania w inny spos?b ni? dzia?anie czysto fizyczne lub mechaniczne. Produkt biob?jczy do r?k to nie tylko bezalkoholowy p?yn do dezynfekcji r?k. To mog? by? r?wnie? preparaty pod postaci? pianki lub ?elu, kt?rym przypisuje si? identyczne dzia?anie.

Bezalkoholowe preparaty biob?jcze s? powszechnie stosowane w przemy?le, gospodarstwach domowych celem zwalczania organizm?w szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierz?t, jak r?wnie? organizm?w, kt?re niszcz? materia?y naturalne lub wytworzone.

Niebrudz?cy preparat dezynfekuj?cy ? dlaczego warto mie? go zawsze pod r?k??

Najlepszym sposobem na walk? z chorobotw?rczymi drobnoustrojami takimi jak bakterie, wirusy i grzyby jest dezynfekcja r?k. Regularnie stosuj?c niebrudz?cy preparat dezynfekuj?cy, mo?na zadba? o higien? d?oni, kt?re s? najwi?kszym siedliskiem zarazk?w. Szacuje si?, ?e ok. 80% wszystkich infekcji wywo?uje niedostateczna higiena r?k. Dlatego tak wa?ne jest, aby systematycznie je my? lub si?ga? po bezalkoholowe preparaty do dezynfekcji r?k.

Stosuj?c bezalkoholowy p?yn do dezynfekcji r?k, nale?y ?ci?le przestrzega? zalece? producenta. Aby by? skuteczny, trzeba u?ywa? rekomendowanych dawek i trzyma? go okre?lony czas na sk?rze. Niebrudz?cy preparat dezynfekuj?cy powinno si? nak?ada? na such? sk?r? ? tylko wtedy dezynfekcja r?k b?dzie skuteczna. Zaopatrz si? w bezalkoholowe preparaty biob?jcze i zadbaj o zdrowie swoje i bliskich.

Bezalkoholowe preparaty do dezynfekcji r?k ? oferta

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? produkt?w do dezynfekcji, kt?re s? dost?pne w naszej aptece internetowej Apteczka M?drali. Proponujemy preparaty biob?jcze zawieraj?ce w swoim sk?adzie substancje czynne o potwierdzonej badaniami skuteczno?ci. Dzi?ki ich obecno?ci zapewniaj? szeroki zakres dzia?ania wobec drobnoustroj?w r??nego typu. Mamy do zaoferowania bezalkoholowe preparaty biob?jcze do dezynfekcji r?k, jak r?wnie? do szybkiej dezynfekcji sprz?t?w oraz wyposa?enia medycznego. Postaw na niebrudz?cy preparat dezynfekuj?cy (wyr?b medyczny klasy 2a), kt?ry szybko wysycha, nie pozostawiaj?c plam ani zaciek?w i skutecznie ustrze? si? przed zaka?eniem.

Bibliografia:

 1. S. Mie?tkiewicz, B. Siczyn?ska, D. Dyk, Higiena ra?k a redukcja zakaz?en?. Czy warto podejmowac? dzia?ania na rzecz poprawy higieny ra?k?,Probl Hig Epidemiol, s. 580-585 2014.
 2. M. Cicho?ska, Walka z zakaz?eniami : potrzebna higiena ra?k, a nie cud, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 2007, s. 129-144.
 3. Wytyczne GIS, jak dezynfekowa? r?ce: https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece.

Przepraszamy, ale tym razem nie udało się nam odnaleźć wyszukiwanego produktu.

Jesteś na dobrej drodze, kliknij: www.apteczka-madrali.pl - tu jest większy wybór!

Mamy nadzieję, że znajdziesz coś ciekawego.

Jeżeli nadal Twoje poszukiwania były nieskuteczne, napisz do nas: kontakt@apteczka-madrali.pl - zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc.

Bestsellery
Not found
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz