Preparaty na odporno??

Uk?ad immunologiczny stoi na stra?y bezpiecze?stwa naszego organizmu. Ka?dego dnia walczy z gro?nymi dla zdrowia drobnoustrojami, chroni?c tym samym przed rozwojem infekcji. Rol? uk?adu odporno?ciowego jest wychwytywanie i neutralizacja czynnik?w chorobotw?rczych takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Bior?c pod uwag?, jak du?? rol? w zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia odgrywa, ka?dego dnia trzeba podejmowa? czynno?ci prowadz?cego do jego wspomagania i polepszania.

Na wzmocnieniu naszego uk?adu odporno?ciowego powinno nam zale?e? przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, czyli w sezonie zwi?kszonej zachorowalno?ci na przezi?bienie i gryp?. Istnieje ca?e mn?stwo sposob?w, dzi?ki kt?rym mo?na zwi?kszy? swoj? odporno?? i unikn?? gro?nych lub uporczywych chor?b. W pierwszej kolejno?ci nale?y zadba? o zdrowe od?ywianie i wyzby? si? z?ych nawyk?w ?ywieniowych. Nieocenionym wsparciem dla uk?adu odporno?ciowego jest tak?e regularna aktywno?? fizyczna. Zrezygnowanie z u?ywek to r?wnie? zawsze dobry pomys?.

Opr?cz tego zaleca si? uzupe?nianie diety preparatami na uk?ad odporno?ciowy. W ofercie Apteczki M?drali znajdziesz znane i cenione na rynku suplementy na odporno?? wyprodukowane ze sk?adnik?w pochodzenia naturalnego. Przyjmowanie preparat?w tego typu szczeg?lnie zaleca si? w stanach przem?czenia organizmu, w okresach d?ugotrwa?ego napi?cia nerwowego i stresu, a tak?e wtedy, gdy pojawi si? niedob?r witamin lub minera??w.

Czym jest odporno?? i dlaczego trzeba j? wzmacnia??

Preparaty na odporno?? zawieraj? wyselekcjonowane zwi?zki aktywne, kt?re wzmacniaj? barier? ochronn? organizmu. W naszej aptece internetowej Apteczka M?drali znajdziesz szeroki wyb?r ?rodk?w o r??nym sk?adzie, kt?re uzupe?niaj? niedobory mikro- i makroelement?w w organizmie, usprawniaj?c jego funkcjonowanie i poprawiaj?c odporno??.

Uk?ad odporno?ciowy ? co to jest?

Warto w tym miejscu wspomnie?, ?e uk?ad immunologiczny pe?ni w organizmie wiele kluczowych funkcji. Jednym z najwa?niejszych zada?, kt?re wykonuje, jest zwalczanie patogen?w ? zar?wno wewn?trznych, jak i zewn?trznych. W pierwszym przypadku chodzi o niepo??dane zmiany kom?rkowe czy uszkodzenia tkanek, z kolei w drugim o bakterie, wirusy i grzyby, kt?re po przedostaniu si? do organizmu mog? sta? si??przyczyn? rozwoju gro?nych dla zdrowia chor?b i infekcji. Uk?ad odporno?ciowy stanowi tak?e barier? przed szkodliwymi substancjami chemicznymi.

Rodzaje odporno?ci

Na og?ln? odporno?? organizmu sk?adaj? si??dwa rodzaje odporno?ci ? wrodzona i nabyta. Odporno?? wrodzona (nieswoista) jest typem odporno?ci, z kt?r? si? rodzimy. Warunkuje j? w du?ej mierze budowa oraz funkcjonowanie sk?ry i b?on ?luzowych. Mowa tutaj o naturalnych odruchach obronnych organizmu takich jak kichanie, kaszel czy ?zawienie. Mo?na powiedzie?, ?e jest to pierwsza linia obrony uk?adu immunologicznego.

Odporno?? nabyta jest odporno?ci? swoist?. W praktyce znaczy to tyle, ?e aby si? wytworzy?a, organizm musi mie? kontakt z alergenem. Wykszta?ca si? na skutek przechorowania danej choroby lub podania szczepionki. Mo?na powiedzie?, ?e odporno?? nabyta kszta?tuje si? przez ca?e ?ycie.

Wzmocnij odporno?? ? stosuj leki i suplementy na uk?ad odporno?ciowy

Uk?ad immunologiczny mo?na stymulowa? do efektywnej pracy m.in. poprzez suplementacj? preparatami na odporno??. W naszej aptece internetowej Apteczka M?drali kupisz suplementy, kt?re wzmocni? uk?ad odporno?ciowy, tym samym chroni?c przed chorobami i infekcjami. Dost?pne s? preparaty w formie tabletek, kapsu?ek czy syrop?w, wi?c bez problemu znajdziesz form?, kt?ra najbardziej Ci przypasuje.

W sk?adzie suplement?w na odporno?? najcz??ciej widniej? naturalne substancje takie jak mieszanki zi??, oleje ro?linne czy oleje z w?troby ryb. Obfituj? one w drogocenne sk?adniki wykazuj?ce pozytywny wp?yw na odporno??.

Witaminy wspomagaj?ce odporno??

Oto witaminy, kt?re stanowi? bezpo?rednie wsparcie dla uk?adu immunologicznego.?

  • Witamina A ? skutecznie chroni organizm przed infekcjami, szczeg?lnie dr?g oddechowych. Jej niedob?r mo?e upo?ledza? odporno?? organizmu na choroby zaka?ne. Dodatkowo skraca czas trwania chor?b.
  • Witamina B ? bierze czynny udzia? w produkcji hemoglobiny, zwi?ksza aktywno?? fagocytarn? krwinek bia?ych.
  • Witamina C ? ma silne w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne, chroni organizm przed dzia?aniem wolnych rodnik?w. Wspomaga odporno?? u os?b aktywnych fizycznie.
  • Witamina D ? wykazuje dzia?anie immunomoduluj?ce i po?rednio przeciwbakteryjne. Usprawnia przyswajanie sk?adnik?w mineralnych takich jak fosfor i wap?. Ponadto wzmacnia aktywno?? makrofag?w.
  • Witamina E ? dzia?a jako przeciwutleniacz. Skutecznie uodparnia b?ony kom?rkowe na stres oksydacyjny, chroni b?ony kom?rkowe.

Minera?y na odporno??

Dla wsparcia odporno?ci w diecie powinny si? tak?e znale?? takie minera?y jak:

  • cynk ? wspiera metabolizm kwas?w t?uszczowych i witaminy A. Bierze udzia? w wytwarzaniu i podziale nowych kom?rek, w tym kom?rek uk?adu immunologicznego, tym samym wykazuje korzystny wp?yw na przebieg zaka?e?;
  • ?elazo ? niezb?dny w procesie wytwarzania bia?ych krwinek i przeciwcia?. Niedob?r ?elaza mo?e pogorszy? odpowied? immunologiczn? organizmu;
  • selen ? zwi?ksza reaktywno?? uk?adu immunologicznego w przebiegu niekt?rych zaka?e?.

Profilaktyka i zapobieganie ? preparaty na odporno??

?rodki na uk?ad odporno?ciowy powinny by? stosowane nie tylko wtedy, gdy pojawi? si? pierwsze objawy grypy lub przezi?bienia. Nale?y po nie si?ga? przede wszystkim w ramach profilaktyki r??nych chor?b w my?l powiedzenia, ?e lepiej zapobiega? ni? leczy?. Bogate przede wszystkim w witaminy i minera?y suplementy usprawni? funkcjonowanie uk?adu immunologicznego organizmu, a opr?cz zdrowia pozwalaj? zachowa? te? dobre samopoczucie. Regularne przyjmowanie preparat?w znacznie zminimalizuje ryzyko zachorowania na przezi?bienie, o kt?re nietrudno jesieni? i zim?.

Jak przyjmowa? leki na odporno???

W zakresie przyjmowania lek?w i suplement?w wspieraj?cych uk?ad odporno?ciowy nale?y ?ci?le stosowa? si? do zalece? producenta. Dlatego przed rozpocz?ciem kuracji trzeba zapozna? si? z tre?ci? ulotki do??czonej do opakowania.?

Powinno si? zwr?ci? szczeg?ln? uwag? na obecno?? wszystkich substancji czynnych i pomocniczych, by w razie wyst?powania alergii na?kt?r?kolwiek z nich, zrezygnowa? z przyjmowania preparatu. Je?li pojawi? jakiekolwiek dzia?ania niepo??dane, nale?y odstawi? suplement.

W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci dotycz?cych tego, czy przyjmowanie okre?lonego leku lub suplementu rzeczywi?cie jest zasadne, warto zwr?ci? si? o rad? w tej kwestii do swojego lekarza. Specjalista mo?e doradzi? w pierwszej kolejno?ci wykonanie odpowiednich bada?, kt?re poka??, czy w organizmie wyst?puje niedob?r okre?lonych witamin i minera??w. Na podstawie wynik?w mo?na dobra? odpowiedni ?rodek, kt?ry uzupe?ni braki i w konsekwencji przyczyni si? do poprawy odporno?ci.

?

Przepraszamy, ale tym razem nie udało się nam odnaleźć wyszukiwanego produktu.

Jesteś na dobrej drodze, kliknij: www.apteczka-madrali.pl - tu jest większy wybór!

Mamy nadzieję, że znajdziesz coś ciekawego.

Jeżeli nadal Twoje poszukiwania były nieskuteczne, napisz do nas: kontakt@apteczka-madrali.pl - zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Ci pomóc.

Bestsellery
Not found
0
x
Porównanie produktów
Porównaj teraz